Press Release

मौद्रिक नीतिमा परिसंघको प्रतिक्रिया

9th July, 2017

सरकारले बजेट (वित्त नीति) मार्फत जारी गरेका विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाहरु व्यवहारिक रुपले कार्यान्वयन गर्न सघाउ पुर्‍याउने उद्येश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकले आषाढ २५ गते आ.ब.२०७४/७५ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिप्रति परिसंघको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया

Read more

परिसंघ–अर्थमन्त्री भेटवार्ाथ सिकािले निजी क्षेरको उच्च मूल्याङ्कि गिे:

25th June, 2017

अर्थमन्त्री ज्ञािेन्त्रबहादुि काकीले मुलुकको अर्थर्न्त्रमा निजी क्षेरले पुयाथएको योगदािको सिकािले सधैँ उच्च मूल्याङ्कि गिे र्र्ा उद्योग व्यवसायीको मयथदा ि पेशा व्यवसायमा प्रनर्कूल असि पिे काम कर्ै ि

Read more

कुल गार्हस्थ उत्पादनको न्यूनतम् १० प्रततशत पूर्ाहधारतर्ह बजेट वर्तनयोजन र्ुनु पने

19th June, 2017

नेपाल उद्योग पररसंघको प्रतततनधध मण्डलले प्रधानमन्री शेरबर्ादुर देउर्ासँग आइतबार उर्ाँको कायाहलयमा शशष्टाचार भेटर्ाताह गयो ।

Read more

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासभामा भाग लिन उपाध्यक्ष जेनेभा प्रस्थान

11th June, 2017

नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष तथा रोजगारदाता परिषद्का संयोजक राजेशकुमार अग्रवाल अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको १०६ ‌औं महासभामा भाग लिन आज, आइतबार जेनेभा गएका छन् ।

Read more