Press Release

परिसंघ–अर्थमन्त्री भेटवार्ाथ सिकािले निजी क्षेरको उच्च मूल्याङ्कि गिे:

25th June, 2017

अर्थमन्त्री ज्ञािेन्त्रबहादुि काकीले मुलुकको अर्थर्न्त्रमा निजी क्षेरले पुयाथएको योगदािको सिकािले सधैँ उच्च मूल्याङ्कि गिे र्र्ा उद्योग व्यवसायीको मयथदा ि पेशा व्यवसायमा प्रनर्कूल असि पिे काम कर्ै ि

Read more

कुल गार्हस्थ उत्पादनको न्यूनतम् १० प्रततशत पूर्ाहधारतर्ह बजेट वर्तनयोजन र्ुनु पने

19th June, 2017

नेपाल उद्योग पररसंघको प्रतततनधध मण्डलले प्रधानमन्री शेरबर्ादुर देउर्ासँग आइतबार उर्ाँको कायाहलयमा शशष्टाचार भेटर्ाताह गयो ।

Read more

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासभामा भाग लिन उपाध्यक्ष जेनेभा प्रस्थान

11th June, 2017

नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष तथा रोजगारदाता परिषद्का संयोजक राजेशकुमार अग्रवाल अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको १०६ ‌औं महासभामा भाग लिन आज, आइतबार जेनेभा गएका छन् ।

Read more

२०७४/७५ को बजेटमा परिसंघको धारणा

30th May, 2017

सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष राजनीतिक पार्टीहरु विचको मतभेद, सत्ता हस्तान्तरण तथा दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनको आचार संहिताका साथै जेठ १५ मा नै वार्षिक बजेट घोषणा गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको अन्योलता विच तोकिएकै मितिमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक भएको छ ।

Read more