कुल गार्हस्थ उत्पादनको न्यूनतम् १० प्रततशत पूर्ाहधारतर्ह बजेट वर्तनयोजन र्ुनु पने

– पररसंघ
नेपाल उद्योग पररसंघको प्रतततनधध मण्डलले प्रधानमन्री शेरबर्ादुर देउर्ासँग आइतबार उर्ाँको कायाहलयमा शशष्टाचार भेटर्ाताह गयो । पररसंघका अध्यक्ष र्ररभक्त शमाहको नेतृत्र्मा गएको सो प्रतततनधध मण्डलले अथहव्यर्स्थाका र्तहमान चुनौततर्रुको वर्श्लेषण गदै त्यसको समाधानका लाधग नेपाल सरकारको ध्यानाकषहण गयो ।
सो अर्सरमा अध्यक्ष शमाहले वर्श्र् अथहतन्रमा संकुचन आएपतन नेपाली अथहतन्रको र्ृद्धध आशार्ादी रर्ेकाले सरकारका अगाडड राम्रो अर्सर र्ो भन्नु भयो । पररसंघको धारणा प्रस्तुत गदै अध्यक्ष शमाहले अगाडड भन्नु भयो, “सरकारद्र्ारा प्रारम्भ गररएका राष्ट्ष्िय गौरर्का आयोजनार्रु– पोखरा अन्तराहष्ट्ष्िय वर्मानस्थल, भैरर्र्ा अन्तराहष्ट्ष्िय वर्मानस्थल, र्ेटौडा–तनजगढ द्रूत मागह, माधथल्लो तामाकोशी, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको तनमाहण कायहलाई तीव्रता ददनुका साथै पूर्ाहधार तनमाहणको कुल गार्हस्थ उत्पादनको न्यूनतम् १० प्रततशत रकम वर्तनयोजन गनुहपने आर्श्यकता रर्ेको छ ।”
ठोस रुपमा औद्योधगक वर्कासका लाधग इण्डष्िीयल क्लसटरको वर्कास गदै धरमराउँदो अर्स्थामा रर्ेको तनजी क्षेरलाई सबलीकरण गनह नीततगत सुधार गनुह पने तथ्य पतन अध्यक्ष शमाहले प्रधानमन्री देउर्ासमक्ष राख्नु भयो ।
प्रतततनधध मण्डलको धारणा ध्यानपूर्हक मनन गदै प्रधानमन्री देउर्ाले अथहतन्रमा गततशीलता रर्ेकाले सरकार तनजी क्षेरलाई समेट्दै दोर्ोरो अङ्कको आधथहक र्ृद्धध र्ाशसल गने ददशामा प्रयासरत रर्ेको जानकारी ददनु भयो । साथै उदार आधथहक नीतत र लगानी र्ृद्धधमार्हत राष्ट्ष्िय लक्ष्य अनुरुप दीगो र समार्ेशी आधथहक र्ृद्धधदर र्ाशसल गनह सरकार गम्भीर रर्ेकोकुरा पतन प्रधानमन्री देउर्ाले दोर्ोयाहउनु भयो ।
alt
alt