परिसंघ–अर्थमन्त्री भेटवार्ाथ सिकािले निजी क्षेरको उच्च मूल्याङ्कि गिे:

–अर्थमन्त्री

अर्थमन्त्री ज्ञािेन्त्रबहादुि काकीले मुलुकको अर्थर्न्त्रमा निजी क्षेरले पुयाथएको योगदािको सिकािले सधैँ उच्च मूल्याङ्कि गिे र्र्ा उद्योग व्यवसायीको मयथदा ि पेशा व्यवसायमा प्रनर्कूल असि पिे काम कर्ै ि कुिै ककससमबाट पनि हुि िददि सिकाि प्रनर्वद्ध िहेको ववचाि व्यक्र् गिेका छि् । िेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्र् शमाथको िेर्ृत्वमा आषाढ ९ गर्े अर्थ मन्त्रालयमा गएको उद्योगी–व्यवसायीहरुको प्रनर्निधधहरुसँगको भेटवार्ाथको अवसिमा मन्त्री काकीले उक्र् कुिा व्यक्र् गिेका हुि । भेटवार्ाथको अवसिमा परिसंघका अध्यक्ष शमाथले मुलुकमा आधर्थक, लगािी प्रवद्र्धि एवं उद्योग–व्यवसायको ववकासको लाधग अदहले अिुकूल वार्ाविण श्रृजिा भएको ि सो ववषयमा ववसभन्त्ि आधर्थक सूचकाङ्कबाट पनि स्पष्ट पािेको पृष्टभूसममा यो वार्ाविणलाई कायम िाख्न सिकािले निजी क्षेरलाई ववश्वासमा सलइ र्प प्रोत्साहि युक्र् कायथक्रम सदहर् अनघ बढ्िु पिे धािणा व्यक्र् गिे । अध्यक्ष शमाथले िाष्ट्ष्िय महत्वका परियोजिाहरुको निमाथणलाई सिकािले उच्च प्रार्समकर्ामा िाखि निष्ट्श्चर् समय सभर र्ी परियोजिाहरु सम्पन्त्ि गिे प्रनर्वद्धर्ा सदहर्को वार्ाविण र्याि हुिु पिे सुझाव ददएका छि् । सार्ै िेपाल सिकाि, उद्योग मन्त्रालयको आयोजिामा सम्पन्त्ि “लगािी सम्मेलि” मा व्यक्र् भएका ववदेशी लगािीकर्ाथहरुको प्रनर्वद्धर्ालाई कायाथन्त्वयिमा ल्याउि सिकािबाट निष्ट्श्चर् मापदण्ड सदहर्को अिुगमि प्रणली र्याि पािे काम प्रािम्भ हुि पिे सार्ै िेपाल उद्योग परिसंघबाट आयोजिा गरिएको पूवाथधाि सम्मेलिले निददथष्ट गिेको ववषयलाई कायाथन्त्वयिर्हमा पुयाथउि सिकािबाट परिसंघलाई आवश्यक प्राववधधक एवं आधर्थक सहयोग उपलब्ध गिाउिु पिे माग समेर् अध्यक्ष शमाथले प्रस्र्ुर् गिेका धर्ए । उक्र् भेटवार्ाथ एवं छलफलको क्रममा परिसंघका पदाधधकािीहरुले सिकािले जी डी पी (GDP) को १० प्रनर्शर् पूवाथधाि ववकासको लाधग छुट्याउिु पिे ि भािर्ले आगामी जुलाई १ देखि लागू गिे General Sale Tax (GST) को प्रभावबाट िेपालका उद्योग व्यवसायका सार्ै कच्चा पदार्थको आयार्मा पिे असि बािे सिकािले ववस्र्ृर् अध्ययि गरििु पिे माग समेर् पेश गिेका धर्ए । उक्र् भेटवार्ाथमा परिसंघका उपाध्यक्षहरु र्र्ा गभनिथङ्ग काउन्त्सीलका सदस्यहरुको उपष्ट्स्र्नर् धर्यो ।

alt

alt