Support to Industrial Survey 2076

सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरु,
नेपाल उद्योग परिसंघ
 
नेपाल सरकार केन्द्रीय तथ्याङ्क विगभागले चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ औद्योगिक गणना तथा सवेक्षण गर्न लागेको जानकारी गराउदछौ । यस वर्ष सम्पन्न हुने गणनामा विगतको भन्दा फराकीलो दायरा गरि संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तराष्ट्रिय औद्योगिक वर्गीकरण (ISIC) अनुसार औद्योगिक क्षेत्रका प्रमुख चार क्रियाकलापहरु १. औद्योगिक उत्पादन, २. खानी तथा उत्खनन्, ३. विद्युत उत्पादन प्रशारण तथा वितरण र ४. पानीको आपूर्ति, ढलनिकास, फोहर व्यवस्थापन र त्यसको उपचारात्मक क्रियाकलाप गर्ने उद्योगहरुमा गणना हुने कार्यक्रम छ । सम्पूर्ण ठूला तथा साना उद्योग प्रतिष्ठानहरुमा गणना तथा सर्वेक्षणमा समेटीने छन् । 
यस सर्वेक्षणको उद्देश्य देशभरी सन्दर्भ अवधि आ.व. २०७५/७६ मा सन्चालनमा रहेका उद्योग प्रतिष्ठानहरुको समग्र तथ्याङ्क संकलन गर्ने, अथैतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान मापन गर्ने र नीति निर्माण, योजना तर्जुमा गर्न सहयोग पुग्ने तथ्याङ्क निर्माण गर्ने रहेको छ ।
तथ्याङ्क संकलनको प्रयोजनकोलागि तथ्याङ्क विभागबाट खटिएका कर्मचारी तथा गणकहरुलाई आफ्नो उद्योगसंग सम्बन्धित सत्य तथ्य विवरण तथा जानकारी उपलब्ध गराई नेपाल सरकारले गर्न लागेको यस महत्वपूर्ण कार्यलाई सफल पार्न सक्दो सहयोग उपलब्ध गराई दिन नेपाल उद्योग परिसंघ हार्दिक आग्रह गर्दछ । यस सर्वेक्षणमा संकलन गरिएका तथ्यहरु गोप्य हुने तथा व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि प्रयोगमा नल्याई केवल सामुहिक रुपमा तथ्याङ्कीक प्रयोजनको लागि मात्र प्रयोगहुने सुनिश्चितता नेपाल सरकारको तथ्याङ्क ऐन २०१५ तथा केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागले गरेको समेत यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छौं ।
 
नेपाल उद्योग परिसंघ