Secretariat

Mr. Yadav Prasad Poudyal
Director General
Email:DG@cnind.org

Mr. Megh Nath Neupane
Senior Advisor
Email:MN@cnind.org

Mr. Himal Neupane
Director
Email:Himal@cnind.org

Mr. Hari Samari
Senior Account Assistant
Email:hari.samari@cnind.org

Mr. Raju Pokhrel
Program Assistant
Email: Raju.Pokhrel@cnind.org

Ms. Suprava Dhakal
Front Desk Officer
Email: frontdesk@cnind.org

Ms. Rashmi Poudyal
Program Intern, CNI
Email:Rashmi@cnind.org

Ms. Aashma Ghimire
Program Intern, CNI Infra Cell
Email:infrasummit@cnind.org

Mr. Niraj Shrestha
Office Assistant

 

Ms. Man Maya Maharjan
Office Assistant

Ms. Maiya Shrestha
Office Assistant

Mr. Ashakaji Dangol
Driver

 

 

Ms. Sophiya Maharjan
Purnima Project

Mr. Bhesh Raj Marasaini
Purnima Project

 

 

Mr. Shail Nath Gautam
Legal Advisor
Email:ml_firm47@hotmail.com

 

Mr. Mukesh Lekhi
Internal Auditor